Archive for the ‘bankowość’ Category

Ekonomia a bezrobocie

Bezrobocie jest zjawiskiem typowo ekonomicznym. Pojawia się wówczas, gdy osoby chętne i zdolne do pracy mimo usilnych wysiłków nie mogą jej znaleźć. Nie chodzi tutaj o znalezienie pracy w zawodzie czy poza nim. Chodzi o znalezienie pracy w ogóle. Według definicji Urzędów Pracy osoba bezrobotna musi mieć ukończone 18 lat, a być młodsza niż 60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn. W momencie zgłaszania się i rejestracji jako bezrobotny w Urzędzie Pracy bezrobotny nie może się uczyć ani uczestniczyć w kursach doszkalające. No i oczywiście osoba ze statusem bezrobotnego musi być zameldowana w Polsce. Do zmierzenia poziomu bezrobocia używa się stopy bezrobocia liczonej jako iloraz bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo. Wpływ na liczbę bezrobotnych maja na przykład osoby znajdujące się w trakcie zmiany zakładu pracy. Jest to etap przejściowy, a jednak ma wpływ na statystyki liczone przez Urzędy Pracy. Na stopę bezrobocia maja wpływ zmiany systemu rynkowego, albo nawet prywatyzacja. Najciężej jest znaleźć prace osobom młodym bez doświadczenia zawodowego, świeżo po szkole lub po studiach, a także osobom po pięćdziesiątym roku życia. Na poziom bezrobocia pośrednio ma również wpływ rozwój technologii, automatyka i komputeryzacja. W Polsce bezrobocie ma charakter regionalny. Największe jest w rejonach o słabym rozwoju gospodarczy, a najmniejsze na Śląsku i Mazowszu o wysokim stopniu urbanizacji.

e-lokata

Forma lokaty pojawiająca się od niedawna na rynku finansowym dzięki usłudze Internetu. Dostępna dla osób posiadający rachunek bankowy, elektroniczny. Lokata, czyli umowa pomiędzy bankiem a klientem, na mocy której bank zobowiązuje się do wypłaty klientowi określoną sumę, która posiadacz lokaty zdeponował wraz z odsetkami. Czyli jest to forma odwrotna do kredytu, gdzie to klient pożycza od banku sumę pieniędzy i zobowiązuje się do oddania jej wraz z odsetkami. Najlepsza lokata, to taka na której zrobimy jak najwięcej pieniędzy. W celu wybrania najkorzystniejszej lokaty możemy się posłużyć kalkulatorami ogólnie dostępnym w Internecie. Możemy się również przejść po bankach, pozbierać oferty lokat z rożnych banków, w zaciszu domowym dokładnie je przeanalizować i wybrać tą, która nam najlepiej odpowiada. E-lokata daje nam korzystniejsze oprocentowanie niż lokata tego samego banku w formie tradycyjnej. W celu jej założenia logujemy się na stronie banku, na swoim rachunku i program w prosty sposób przeprowadzi nas przez cała procedurę zawierania lokaty. Należy jednak pamiętać o chwytach marketingowych. Oprocentowanie podawane w stosunku do lokat jest zawsze podawane w stosunku rocznym, czyli ile procent zostanie nam doliczone do wpłaconej kwoty, jeżeli lokata trwała by cały rok.

Upadłość konsumencka

Od 2009r osoba fizyczna może ogłosić upadłość , czyli bankructwo. Osoba taka, nie może prowadzić działalności gospodarczej, a w pętle zadłużenia popadła wyłącznie w wyniku zdarzeń losowych niezależnych od siebie. Można ja ogłosić raz na 10 lat. Taka osoba składa wniosek w sądzie o upadłość. Sąd likwiduje majątek dłużnika. Ze środków ze sprzedaży zostanie uregulowane część zobowiązań dłużnika. Orzeka o planie spłat na kolejne 5 lat. Z pieniędzy dłużnik otrzymuje jedynie sumę równoważąca wynajem mieszkania na około roku. Dłużnik składa coroczne sprawozdania z wykonania planu spłat oraz osiągniętego przychodu. W razie wystąpienia przeszkody istnieje możliwość modyfikacji planu spłat. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przedłużenia spłat o kolejne 2 lata. W czasie trwania spłat (czyli maksymalnie 7 lat) dłużnik nie może zaciągać pożyczek ani brać kredytów. Po upłynie tego okresu reszta długu jest umarzana. W przypadku, gdy osoba poddana upadłości konsumenckiej nie będzie współpracowała z organami prowadzącymi postępowanie, nie będzie dobrowolnie spłacał zobowiązań, lub zaciągnie kolejne pożyczki upadłość zostanie umorzona , a dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania na dotychczasowych warunkach.

Rachunek płatniczy

Dają takie same możliwości płatnicze jak bank, a świadczone przez prywatne firmy , które posiadają licencje krajowej instytucji płatniczej. Jak do tej pory taka licencję posiada osiem podmiotów gospodarczych. Licencji udziela Komisja nadzoru finansowego. Na rozpatrzenie wniosków czekają mPay, Sky Cash, Masspay. Czyli nie będzie już niezbędne posiadanie konta w banku, aby dokonywać płatności. Zamiast konta będzie możliwość posiadania rachunku płatniczego, gdzie będą wpływały środki z wynagrodzenia. Transakcje płatnicze będą możliwe do dokonywania bez pośrednictwa banku. Już teraz na rynku istnieją firmy, które z powodzeniem i równie szybko dokonują transakcji bez pośrednictwa rachunków bankowych. Jest nim coraz bardziej popularny PayU, który opanował rynek transakcji Internetowych w szczególności obsługując serwisy aukcyjne. Jednakże żeby rachunki płatnicze były konkurencyjne w stosunku do kont bankowych musi być tańszy. Jak do tej pory transakcje bezgotówkowe są bezpłatne jednak wypłacanie pieniędzy w bankomatach, przelewy pomiędzy użytkownikami są obciążone prowizją. Przedstawiciele firm prowadzących rachunki płatnicze deklarują, ze jeżeli system okaże się popularny i rachunki będą zasilane środkami z wynagrodzenia wówczas przelewy i transakcje bezgotówkowe będą bezpłatne.

Debet na koncie

Debet potoczne nazwanie kredytu odnawialnego w koncie. Jest dostępny dla prawie każdego posiadacza konta osobistego w banku. Wystarczy, że z tytułu wynagrodzenia regularnie wpływają na nie środki. Nie tylko dla posiadaczy konta jest to wygodne rozwiązanie lecz również dla banku. Posiadacz konta ma świadomość, że ma dodatkowe środki, którymi w razie pogrzeby może dysponować. Dodatkowo, taka linia kredytowa jest niżej oprocentowana od standardowych kredytów oferowanych na rynku. Spłata takiej pożyczki odbywa się automatycznie raz w miesiącu z konta posiadacza rachunku w wysokości ustalonej pomiędzy bankiem , a klientem. Dla banku jest to więc bezpieczniejsze niż udzielanie kredytu gotówkowego. Otrzymanie debetu wiąże się jak w przypadku każdego kredytu ze złożeniem wniosku. Standardowo sprawdzana jest zdolność kredytowa najczęściej na podstawie wpływów na konto. Najczęściej wystarczy żeby mieli założone konto od kilku miesięcy i przez ten czas mieli regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia za prace. Żeby otrzymać kredyt odnawialny w przypadku zakładania nowego konta mogą się o niego starać na podstawie zaświadczenia o zarobkach. Natomiast przy przenoszeniu kredytu z innego banku często limit debetu ustalany jest na podstawie wyciągów z poprzedniego banku za ostanie kilka miesięcy.

Przelewy bankowe

Operacje bankowe wykonywane kilka, kilkanaście razy w miesiącu, polegające na przekazaniu środków pieniężnych pomiędzy bankami. Jednak klienci nie do końca zdają sobie sprawę jak to funkcjonuje. W rzeczywistości istnieją cztery systemy oferujące przelewy. Eliksir- przelew bankowy funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej. Pośredniczy w przekazywaniu przelewów, dowodów wpłat, poleceń zapłaty oraz not obciążeniowych pomiędzy bankami. Wszelkie transakcje przekazane przez klientów wpływają do tego systemu, a następnie są przekazywane do odpowiednich banków. SEPA- oznacza Jednolity Obszar Płatniczy w euro, czyli system który umożliwia dokonywanie płatności w Unii Europejskiej. SWIFT- Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Kolejny system umożliwiający międzynarodową wymianę transakcji pomiędzy bankami, giełdami, domami maklerskimi i jednostkami finansowymi. Przelewy ekspresowe oferowane jak na razie jedynie przez spółkę BlueMedia poprzez system Bluecash, który pozwala na natychmiastowy przelew bankowy. Spółka ma pozakładane konta w wielu bankach i klient de facto przelewa środki na rachunek spółki w tym samym banku, a z konta spółki trafiają one na konto odbiorcy w innym banku, w którym spółka ma konto.

Okres kredytowania

Jednym z głównych kryteriów jakie powinniśmy brać pod uwagę to okres kredytowania. Jest to czas, w jakim pożyczka jest spłacana z odsetkami i innymi opłatami przygotowawczymi, które są wliczone w wysokość kredytu. Pożyczki krótkoterminowe są zazwyczaj niżej oprocentowane niż te powyżej roku. Ponadto kwota odsetek liczona od kredytów krótkoterminowych może być kilka razy niższa od tych liczonych od kredytów na dłuższy okres. Krótki okres kredytowania nie stanowi dla banku takiego zagrożenia jak długoterminowe pożyczki dlatego oprocentowanie jest niższe. Lecz bariera w przyznaniu kredytu krótkoterminowego będzie zdolność kredytowa klienta banku. Wszakże nie każdy może sobie pozwolić na oddanie bankowi wraz z odsetkami pożyczonej kwoty pieniędzy do roku. Dlatego dłuższy okres kredytowania ma ta przewagę , że raty miesięczne są stosunkowo niskie. Lecz należy wziąć pod uwagę , że pożyczając pieniądze na kilka, a nawet kilkanaście lat oddajemy bankowi dwa razy tyle ile pożyczyliśmy. Należy więc realnie ocenić swoje możliwości i jeżeli już musimy się zapożyczyć należy robić to na jak najkrótszy czas w połączeniu z naszymi możliwościami finansowymi.

Koszty kredytu

Koszty kredytowe możemy podzielić na bezpośrednie, pośrednie i około kredytowe.. Do kosztów bezpośrednio wpływających na kredyt mamy opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Prowizja to opłata naliczana najczęściej od całej kwoty kredytu płatna jednorazowo. W przypadku kredytów na nabycie nieruchomości kosztem będzie również opłata wyceny nieruchomości. Dochodzą do tego koszty różnych zaświadczeń, w przypadku kredytów konsolidacyjnych. Niektóre banki obligatoryjnie zakładają konta służące do rozliczania kredytu, za których prowadzenie również należy zapłacić. Również jako zabezpieczenie dodatkowe ubezpieczają kredyt. Czasami otrzymanie kredytu wiąże się z zakupem innego produktu banku, na przykład lokaty, karty kredytowej, produktu inwestycyjnego. No i oczywiście koszt oprocentowania- stanowiący zysk dla banku za usługę udzielenia kredytu. Część kosztów bezpośrednich- opłata wstępna, oprocentowanie, prowizja stanowią składnik raty miesięcznej spłaty. Na koszty pośrednie składa się opłata notarialna za zakup nieruchomości, koszt wpisu do księgi wieczystej itp. Koszty pośrednie nie stanowią części raty spłaty kredytu. W trakcie spłaty kredytu może się okazać, że potrzebne są kolejne opłaty związane z obsługa kredytu. Może to być na przykład opłata za aneks do umowy kredytowej zmieniający formę obsługi kredytu. Jeżeli zmiana jest na życzenie kredytobiorcy najprawdopodobniej będzie to za dodatkowa opłata.

Zła historia kredytowa

Większa cześć banków przez udzieleniem kredytu uzyskuje informacje o kliencie dotyczące wysokości dochodu i źródła otrzymywania, sytuacji materialnej, zobowiązań, ilości osób na utrzymaniu itp. Lecz najważniejsza dla banków jest weryfikacja naszej wiarygodności kredytowej. Określane jest to najczęściej za pomocą bazy danych prowadzonym w BIK-u- bankowej Informacji Kredytowej. Zła historia, czyli nasze opóźnienia w spłatach rat kredytu jest odnotowywana i ma to duże znaczenie przy udzielaniu kolejnego kredytu. W zależności od banków, a także okresu opóźnienia spłat rat banki szacują klientów na bardzo dobrych (bez opóźnień), dobrych (opóźnienia do kilku dni) i złych (opóźnienia powyżej miesiąca). Banki na tej podstawie szacują profil klienta i w przypadku złych klientów, niektóre banki żądają poręczycieli, dodatkowych ubezpieczeń itp. Lecz w dobie rekordowo niskich stóp procentowych finansowanie klientów ze zła historia kredytowa znacznie spadła. Kiedy bank odmówi nam udzielenia pożyczki pozostają klientowi jeszcze instytucje finansowe, pozabankowe oraz pożyczki społecznościowe. O ile pożyczki społecznościowe ogłaszane na portalach są forma jeszcze mało znaną to pożyczki np. Providenta są już popularne. Udzielane na krótki okres- 40-55 tygodni, dodatkowo ubezpieczane są alternatywnym rozwiązaniem dla klientów ze złą historia kredytowa.

Karty kredytowe – tanie czy drogie

Czy stwierdzenie, ze korzystanie z karty kredytowej jest tanie jest prawda? Wszystko zależy od celu, na jaki przeznaczamy środki. Generalnie karta kredytowa z założenia jest comiesięczną pożyczką, która powinniśmy spłaca w okresie bez odsetkowym ( z reguły 50-56 dni). Jeżeli mieścimy się w tym czasie to owszem pożyczka jest korzystna i prawie nie ponosimy żadnych kosztów, poza roczna opłatą za korzystanie z karty. Gorzej zaczyna się przedstawiać sytuacja, kiedy klient nie zmieści się w okresie bez odsetkowym. Wówczas klient ma kredyt oprocentowany dosyć wysoko, najczęściej około 20 %. Należność spłacamy w zależności od banku od 5 do 15% wysokości limitu miesięcznie. Dochodzą również kary za przekroczenie limitu. Jednorazowe przekroczenie limitu przyznanego nam przez bank nawet o kilka złotych może pociągnąć za sobą karę w wysokości 50- 100. Najczęściej jednak klienci mają problem ze spłatą karty i jest to często pierwszy krok do popadnięcia w pętle finansową. Gorzej, jeżeli klient jest już niewypłacalny i nawet spłaty miesięczne w wysokości 200 zł miesięcznie przy znacznych limitach na karcie nie tylko nie spowodują spłaty zaległości, ale w pieszej kolejności bank pobiera z należność na poczet monitów, opłat karnych, odsetek a dopiero na samym końcu na ratę kapitałowa. Dlatego warto się zastanowić przed podjęciem decyzji o posiadaniu karty kredytowej.