1

2

3

4

5

 

Finansowanie projektów inwestycyjnych

Działalność gospodarcza może być finansowana na kilka sposobów. Najbardziej racjonalnym i korzystnym dla przedsiębiorstwa jest finansowanie jego działalności ze środków pochodzących z kapitału własnego. Do środków kapitału własnego należą wpłaty wspólników, odpisy amortyzacyjne, czy wypracowany w ostatnim czasie zysk netto. Jednak niestety nie wszystkim przedsiębiorcom udaje się prowadzić swoją firmę przez cały rok na plusie. W większości przedsiębiorstw, szczególnie tych najmniejszych przez kilka miesięcy generowane są straty, które pokrywane są w późniejszych miesiącach z wypracowanego zysku netto. Jednak w przypadku finansowania projektów inwestycyjnych rzadko zdarza się, że majątek przedsiębiorstwa pozwala na przeprowadzenie inwestycji całkowicie ze środków pochodzących z kapitału własnego. Potrzebne jest zazwyczaj finansowanie zewnętrzne, ze źródeł tak zwanego kapitału obcego. Kapitał obcy przedsiębiorstwa oznacza, że wierzyciele oddali do swobodnego zarządzania pewną sumę pieniężną przedsiębiorstwu, a ono w zamian zobowiązuje się oddać pożyczoną kwotę z wypracowanymi odsetkami, obliczonymi według określonego wzoru. Finansowaniem projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw może się zająć oprócz instytucji bankowych, prywatny inwestor, który może w zamian uzyskać prawo do decydowania w podejmowanych decyzjach wewnątrz spółki.

Zachowanie płynności finansowej

Dla osób zarządzających majątkiem przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość najważniejsze poza uzyskiwanym zyskiem netto, powinno być utrzymywanie płynności finansowej. Może się pozornie wydawać, że posiadanie wysokich zysków netto powinno zaradzić na wszystkie problemy przedsiębiorstwa. Prawda wygląda jednak inaczej i okazuje się, że bez płynności finansowej zbyt długo przedsiębiorstwo nie utrzyma się na rynku. Jeśli nasi partnerzy biznesowi nie będą otrzymywać na czas zapłaty za świadczone usługi czy dostarczane towary, to mogą wstrzymać ich dostarczanie. Zerwanie większości kontaktów biznesowych równa się w przeważającej większości przypadków z całkowitą likwidacji spółki, czy każdej innej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. By zapobiec takiemu rozwojowi wypadków należy przede wszystkim regularnie wykonywać analizy finansowe w przedsiębiorstwie. Jeśli przeprowadzimy je na prawidłowych danych, wówczas uda się nam odnaleźć odpowiedzi na wiele interesujących pytań. Warto także postarać się o możliwość zaciągania w dowolnej chwili odnawialnych kredytów na rachunku bieżącym, w instytucji bankowej, w której posiadamy rachunek firmowy. Limit zadłużenia ustalany jest na podstawie osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników sprzedaży w ostatnim okresie, a także ogólnego stanu majątku w firmie.

Sposoby finansowania przedsiębiorstw

W każdym przedsiębiorstwie wypracowane zostały indywidualne sposoby finansowania bieżącej działalności i wydatków przeznaczonych na inwestycje w rozwój. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa większość sposobów finansowania jest taka sama. Zasadniczo finanse przedsiębiorstw można podzielić na kapitał własny i kapitał obcy. Najzdrowszą dla finansów firmy jest zawsze finansowanie ze środków własnych. Generalnie może się ono odbywać na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest finansowanie z osiągniętych zysków netto. Przychody w każdej firmie są bardzo ważne, ale nie mniej ważne jest utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie. Gdy jeden z tych elementów ulegnie załamaniu, wówczas firmie grozi wielkie niepowodzenie, które zakończone być może nawet likwidacją spółki. Innym sposobem finansowania działalności są odpisy amortyzacyjne. Za kapitał własny uważane są także odpisy z majątków indywidualnych wspólników. Jest to opcja pozytywna, jeśli wspólnicy wyrażają chęć i mają możliwość dołożenia do firmy pieniędzy w taki sposób. Wspólnik może podwyższyć swój wkład do kapitału podstawowego spółki na kilka sposobów, albo w formie umowy pożyczki, albo za pomocą uchwały spółki. Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą może bez żadnych umów dokonywać dowolnych wpłat do majątku firmy.

Podstawowe rodzaje podatków

Najważniejszym obowiązkiem każdego obywatela wobec państwa, w którym żyje jest terminowe i zgodne z prawem płacenie wszelkiego rodzaju danin publicznych. Najwięcej takich obowiązków ciąży na osobach prowadzących działalność gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że nasza krajowa gospodarka, jak również gospodarka całej Unii Europejskiej opiera się w największym stopniu na firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorców. Bez wpływów z tego źródła gospodarka by upadła. Firmy z tego sektora stanowią ponad dziewięćdziesiąt osiem procent wszystkich firm działających na terenie naszego kraju. Każdy przedsiębiorca musi do końca pierwszego miesiąca każdego nowego roku podatkowego złożyć zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego dotyczące wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej na najbliższych dwanaście miesięcy. Po tym okresie przedsiębiorca ponownie wybiera najkorzystniejszą z jego punktu widzenia formę opodatkowania. Jeżeli we wskazanym terminie nie zostanie przedstawione odpowiednie zawiadomienie wówczas przedsiębiorca zostaje opodatkowany według zasad ogólnych, gdzie występują dwie skale, albo osiemnasto, albo trzydziesto dwuprocentowa. Wielu przedsiębiorców, którzy mają taką możliwość, na przykład w spółkach partnerskich opodatkowują swoją działalność według ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.

Sektor finansów publicznych

W sektorze finansów publicznych dochodzi do wielu ważnych decyzji o poważnych znaczeniu dla wszystkich obywatel. Do finansów publicznych zalicza się przede wszystkim wszelkiego rodzaju daniny publiczne, których przecież w naszym kraju nie brakuje. Przygotowując projekt budżetu, strona rządowa zakłada, jakie będą wpływy do budżetu w następnym roku, ponieważ tylko w taki sposób są w stanie dokonywać takich decyzji. By określić, jaki jest stan finansów publicznych trzeba przede wszystkim dokonać analizy finansowej wszystkich instytucji publicznych. Do sektora finansów publicznych zalicza się instytucje szczebla centralnego, które wszystkie decyzje na temat wydatków i dochodów podejmują w ramach instrukcji zawartych w budżecie państwa. Innymi instytucjami zaliczanymi do grona finansów publicznych są tak zwane państwowe fundusze celowe. Każdy z tych funduszy celowych wyznaczone ma własne cele, które są zgodne z polityką państwa. Jedną z instytucji w tym zakresie jest na przykład fundusz ubezpieczeń społecznych. Opisując instytucje z zakresu finansów publicznych nie można zapomnieć o tych, które realizują zadania z zakresu dostarczania dóbr publicznych. Zaliczamy do tej grupy między innymi jednostki budżetowe, agendy rządowe czy szkoły wyższe. Do sektora finansów publicznych zaliczamy też jednostki samorządu terytorialnego.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw

Metodą, według, której bada się procesy gospodarcze w różnej skali zasięgi nazywa się analizą ekonomiczną. Tego rodzaju analiza pozwala na znalezienie związków pomiędzy poszczególnymi częściami procesów gospodarczych. Analizę ekonomiczną można przeprowadzić w skali całej gospodarki, czy danej branży, nazywa się ją wówczas analizą makroekonomiczną, albo w małej skali jednej jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, czyli analogicznie nazwiemy ją analizą mikroekonomiczną. Nie zdziwi z pewnością fakt, iż w analizie ekonomicznej zarówno w skali makro, jak i mikro, wykorzystuje się rachunki matematyczne, czy programowanie liniowe. Dzięki takim technikom badawczym podmioty gospodarcze, a także całe branże mogą poznać możliwości racjonalizacji prowadzonych działalności. Analiza ekonomiczna pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji. W dzisiejszych czasach żadne porządne przedsiębiorstwo nie może się obyć bez rzetelnej i profesjonalnie przeprowadzonej analizy ekonomicznej. Tylko posiadając takie pewne wiadomości z tego źródła możemy w prowadzonych przez nas biznesach dokonywać racjonalnych wyborów, których nie będziemy później żałować. Rozwija się technika, nauka, zmieniają się warunki, w jakich jest prowadzona działalność, muszą się w związku z tym zmieniać także metody badawcze.

Czynniki wpływające na podaż

Do najbardziej istotnych zasad, które trzeba przestrzegać na rynku w dziedzinie ekonomii, są prawa popytu i podaży. Zarówno na popyt, jak i na podaż wpływają pewne czynniki, które je warunkują. Podażą w ekonomii nazywa się ilość dóbr, oraz usług, które są oferowane przez sprzedawców na rynku, po konkretnej cenie, w konkretnym czasie i miejscu. Prawami popytu i podaży zajmują się, na co dzień osoby działające w zakresie mikroekonomii. Dzięki nim możemy dowiedzieć się wielu interesujących kwestii, jak na przykład, co wpływa na nasze decyzje, gdy odgrywamy na rynku rolę konsumenta. Każdy z nas jest konsumentem, dlatego bardzo ważne jest poznanie swoich ukrytych motywacji, by być bardziej świadomym konsumentem, który będzie potrafił zapanować nad swoimi poczynaniami. Wiadomo, że na popyt wpływają najbardziej dochody konsumenta, ceny dóbr zastępczych, pora roku, czy chęć odznaczenia się z tłumu. Na prawo podaży także wpływają w większym lub mniejszym stopniu następujące czynniki, dobra cena, popyt, technologia, według, której zostały wyprodukowane towary, warunki klimatyczne, czy ceny czynników produkcyjnych. Wydawać by się mogło, że znajomość tych czynników przyda się tylko ekonomistom, lecz korzyści i przywileje mogą z wyników takich badań mogą czerpać zarówno sprzedający, jak i konsumenci.

Podstawowe dziedziny ekonomii

Nawet osoba nie do końca zorientowana w nauce ekonomii po krótki byłaby w stanie wymienić dwie najbardziej wyraziste dziedziny tej, jakże nobliwej nauki. Oczywiście są to makroekonomia i mikroekonomia. Już po samej ich nazwie można wiele wywnioskować. Przede wszystkim makroekonomia porusza tematy gospodarcze o generalnym dla niej znaczeniu. Należą do tej grupy kwestie związane z bezrobociem, bilansem płatniczym, finansami publicznymi czy inflacją. Wszystkie te zagadnienia są kluczowe dla prawidłowego rozwoju gospodarki. Makroekonomia może poruszać tego typu tematy w odniesieniu do jednego regionu, kraju czy nawet niektóre można objąć z perspektywy całego świata, choć takie dywagacje najczęściej nie mają większego sensu. Sytuacja w światowej gospodarce rozwija się bardzo dynamicznie. Dzięki makroekonomii, niektóre zjawiska można z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem prognozować. Mikroekonomia z kolei jest dziedziną badającą i analizującą zdarzenia w gospodarce, jak gdyby pod mikroskopem. Mikroekonomię interesują zagadnienia związane z motywacją konsumentów, z podstawową i szczegółową działalnością przedsiębiorstw. By sprawnie poruszać się po świecie dzisiejszej ekonomii i finansów, trzeba odebrać bardzo porządne wykształcenie w zakresie tych dwóch nauk, na przykład studiując na kierunkach z tym związanych.

Zakup i sprzedaż towarów

Prawa rynku są nieprzejednane, nie da się ich dowolnie modyfikować wedle potrzeb konsumentów czy też preferencji sprzedawców. Oczywiście w pewien sposób na poczynania konsumenta można wpływać i to bardzo wydatnie, tylko trzeba najpierw poznać jego motywacje do działania. Tym zagadnieniem zajmuje się dość obszernie mikroekonomia, czyli druga obok makroekonomii, najważniejsza dziedzina ekonomii. Każdy przedsiębiorca, który chce otworzyć dochodowy biznes musi przede wszystkim poznać preferencje klientów, ich gust i motywacje, które nimi kierują przy dokonywaniu zakupu. W tym przedmiocie znajdziemy bardzo obszerną literaturę. Dużo w tym temacie tłumaczy nam prawo popytu i podaży. Osoby pracujące nad tą tematyką wyselekcjonowali nawet podstawowe czynniki, które decydują o tym czy na dany produkt jest zapotrzebowanie czy też nie. Jeśli chcemy sprzedać produkt luksusowy w okolicy, gdzie większość osób zarabia poniżej średniej krajowej, albo cierpi z powodu bezrobocia, wówczas nie ma zbyt wielkich szans, że znajdziemy wielu nabywców. W takich okolicznościach, należy przenieść swoją działalność do miejsca, gdzie spotka się ono z większym odzewem. Przy promocji naszych produktów może nam pomóc agencja medialna, która znajdzie najlepsze sposoby na dotarcie z naszym towarem do naszej grupy docelowej.

Badanie zachowań konsumentów

Wszystkie działania marketingowe różnego rodzaju firm jest ukierunkowanych na pozyskaniu dodatkowych klientów. Promowane produkty i usługi są nawet emitowane w specjalnych mediach, gdzie istnieje największa szansa na trafianie do naszej grupy docelowej. W dotarciu do motywacji i upodobań konsumentów pozwalają dotrzeć badania nad zachowaniami konsumentów. Do tej pory przeprowadzono już setki eksperymentów nad działaniami i motywacjami konsumentów przed robieniem zakupów, w trakcie i po. Ekonomia bardzo szeroko zajmuje się tym zjawiskiem, szczególnie jedna z najważniejszych jej dziedzin, czyli mikroekonomia. Badania nad czynnikami wpływającymi nad popytem danych produktów i usług były przeprowadzane od dziesiątków lat. Dotychczasowe badania pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że ponad wszelką wątpliwość na popyt wpływają takie czynniki, jak dochody konsumenta, ceny dóbr zastępczych oraz komplementarnych, jakość oraz tradycja. Poza tym nie bez znaczenia w tym przedmiocie są preferencje klienta, jego potrzeby czy gust. W świecie konsumpcjonizmu o motywacjach działań masowego klienta decyduje także w dużym stopniu potrzeba wyjścia przed szereg. Nie można w tym miejscu zapomnieć również o czynniku, jakim jest pora roku. Na kurtki zimowe większy popyt będzie w miesiącach tuż przed porą zimową.